logo png
× Konto Skabeloner Funktioner Priser Login

Handelsbetingelser for ShopeazyShopeazy ejes og drives af:

Nordicsys ApS
Brendstrupgaardsvej 23
8200 Aarhus N
TLF: +45
CVR: 31090024

Generelt


Shopeazy stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://shopeazy.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Shopeazy.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Shopeazy og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Shopeazy vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Shopeazy.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang


Tjenesten giver Brugeren adgang til Shopeazys tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten


Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang


Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Shopeazy samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling


Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Shopeazy tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer


Shopeazy forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Abonnement - gratis prøvetid


Vi tilbyde 14-dages gratis prøvetid på vores basis produkt. Efter 14 dage, kan du vælge at fortsætte med en af vores abonnementstyper, eller lukke din konto.

Kundens ansvar


Generelt
Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Shopeazys netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Shopeazys ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Shopeazy og efterspørge anvisning herom.

Stamdata og tilladelser
Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Shopeazy, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige. Stamdata kan vedligeholdes igennem kundens kontrolpanel.

Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Shopeazy ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Shopeazy.

Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold


Shopeazy's reaktionsmuligheder
Som hostingudbyder stiller Shopeazy en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som Shopeazy med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder Shopeazy sig retten til - uden varsel - at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis Shopeazy vurderer, at indholdet på en kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.

Henvendelse fra tredjemand
Såfremt Shopeazy modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil Shopeazy informere den pågældende kunde om henvendelsen.

For at sikre sig ansvarsfrihed er Shopeazy forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil Shopeazy så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder. Hvis Shopeazy i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker dokumenterede rettigheder, er Shopeazy berettiget til - uden varsel - at suspendere den pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

Shopeazy's rettigheder


Shopeazy har altid ret til uden varsel at suspendere en kundes løsning, hvis kunden har overtrådt nærværende Betingelser. Shopeazy vil da fremsende en skriftlig begrundelse for suspenderingen med evt. henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Forstyrrelse og forringelse af Shopeazy's drift og kunder betragtes som misbrug af Løsningen . Dette kan til enhver tid medføre suspendering samt opsigelse af Løsningen . Shopeazy er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug .

Shopeazy forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Shopeazys opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

Shopeazy's ansvar


Shopeazy er uden ansvar for tab som lides ved indirekte skader og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Shopeazy har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Shopeazy kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Shopeazy tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Shopeazy er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

Erstatning


Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningsbeløbet vil være begrænset til løsningsvederlaget.

Shopeazy er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

Driftstab eller indirekte tab.
Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

Opsigelse af abonnement


Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte Shopeazy via support@shopeazy.dk

Betaling


Shopeazy modtager online betalinger med Visa, Mastercard, Mobilepay Online.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Shopeazy benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Shopeazys egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret


Ved bestilling af et domæne leveres et produkt, som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Shopeazy påbegynder bestillingen straks efter betaling er registreret, og at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs § 18, stk. 2, nr. 3. Hverken erhvervsdrivende kunder eller forbrugere kan således fortryde bestillingen af et domæne og vil derfor ikke få registreringsgebyret for et fejlbestilt domæne tilbagebetalt.

Ved oprettelse af et webshop gælder 14 dages fortrydelsesret.

Ved 12 måneders abonnementsaftaler forudfaktureres for perioder á 12 måneder. Opsigelse af en Abonnementsaftale sker automatisk, såfremt aftalen ikke forlænges af kunden.

Når betaling for en Løsning er registreret, vil fejlbestilte eller resterende perioder som udgangspunkt ikke blive tilbagebetalt.

Kunde- & Privatlivspolitik


Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Shopeazy, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Shopeazy og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Shopeazy har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Shopeazy er: Lars Nielsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Shopeazy har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til support@shopeazy.dk.

Cookies


På https://shopeazy.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik


Vi bruger en log-statistik på https://shopeazy.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Shopeazys hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse


Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder


Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: support@shopeazy.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
Vi tilbyder disse betalingsmuligheder:
nee-nee-stickers.nl